Category Archives: ตำบลบางพลับ

ตำบลบางพลับ

ตำบลบางพลับ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโพธิ์ทอง ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่า อำเภอห้วยลิงตก ตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอโพธิ์ทอง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง

ประวัติ[แก้]

อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่า อำเภอห้วยลิงตก ตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลคลองสาหร่าย ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน้อย พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอโพธิ์ทอง และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ “อำเภอโพธิ์ทอง”[1] ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

 • วันที่ 9 สิงหาคม 2479 โอนพื้นที่ตำบลศาลาดิน และตำบลม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง มาขึ้นกับอำเภอวิเศษไชยชาญ[2]
 • วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี (ก,ข,ค,ง)[3]
 • วันที่ 26 เมษายน 2480 ยุบตำบลศาลาทุ่งแฝก รวมเข้ากับท้องที่ตำบลแสวงหา[4]
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2481 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพธิ์ทอง (1-14)[5][6] จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโพธิ์ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน

1. อ่างแก้ว (Ang Kaeo) 7 หมู่บ้าน 9. โคกพุทรา (Khok Phutsa) 7 หมู่บ้าน
2. อินทประมูล (Inthapramun) 7 หมู่บ้าน 10. ยางช้าย (Yang Chai) 10 หมู่บ้าน
3. บางพลับ (Bang Phlap) 6 หมู่บ้าน 11. บ่อแร่ (Bo Rae) 4 หมู่บ้าน
4. หนองแม่ไก่ (Nong Mae Kai) 7 หมู่บ้าน 12. ทางพระ (Thang Phra) 8 หมู่บ้าน
5. รำมะสัก (Ram Ma Sak) 12 หมู่บ้าน 13. สามง่าม (Sam Ngam) 6 หมู่บ้าน
6. บางระกำ (Bang Rakam) 7 หมู่บ้าน 14. บางเจ้าฉ่า (Bang Chao Cha) 8 หมู่บ้าน
7. โพธิ์รังนก (Pho Rang Nok) 3 หมู่บ้าน 15. คำหยาด (Kham Yat) 9 หมู่บ้าน
8. องครักษ์ (Ongkharak) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโพธิ์ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างแก้ว บางส่วนของตำบลอินทประมูล และบางส่วนของตำบลบางพลับ
 • เทศบาลตำบลรำมะสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรำมะสัก
 • เทศบาลตำบลโคกพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกพุทราทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางพระทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลม่วงคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรำมะสัก (นอกเขตเทศบาลตำบลรำมะสัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล และตำบลสามง่ามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทประมูล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลับ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) และตำบลโพธิ์รังนกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองครักษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางช้ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำหยาดทั้งตำบล
Call Now Button