Category Archives: อำเภอวิเศษชัยชาญ

อำเภอวิเศษชัยชาญ

อำเภอวิเศษชัยชาญ is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อ อำเภอวิเศษไชยชาญ และก่อนหน้านั้น ชื่อ อำเภอไผ่จำศีล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวิเศษชัยชาญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 126 หมู่บ้าน

1. ไผ่จำศีล (Phai Cham Sin) 8 หมู่บ้าน 9. คลองขนาก (Khlong Khanak) 9 หมู่บ้าน
2. ศาลเจ้าโรงทอง (San Chao Rong Thong) 12 หมู่บ้าน 10. ไผ่วง (Phai Wong) 7 หมู่บ้าน
3. ไผ่ดำพัฒนา (Phai Dam Phatthana) 8 หมู่บ้าน 11. สี่ร้อย (Si Roi) 7 หมู่บ้าน
4. สาวร้องไห้ (Sao Rong Hai) 8 หมู่บ้าน 12. ม่วงเตี้ย (Muang Tia) 12 หมู่บ้าน
5. ท่าช้าง (Tha Chang) 6 หมู่บ้าน 13. หัวตะพาน (Hua Taphan) 7 หมู่บ้าน
6. ยี่ล้น (Yi Lon) 9 หมู่บ้าน 14. หลักแก้ว (Lak Kaeo) 8 หมู่บ้าน
7. บางจัก (Bang Chak) 14 หมู่บ้าน 15. ตลาดใหม่ (Talat Mai) 5 หมู่บ้าน
8. ห้วยคันแหลน (Huai Khan Laen) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่จำศีล และบางส่วนของตำบลศาลเจ้าโรงทอง
 • เทศบาลตำบลบางจัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางจัก บางส่วนของตำบลคลองขนาก บางส่วนของตำบลหัวตะพาน และบางส่วนของตำบลสี่ร้อย
 • เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้งตำบล และตำบลสี่ร้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวร้องไห้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยี่ล้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขนาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวตะพาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ทั้งตำบล

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

มีลักษณะเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน้อย และคลองขุน

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มะม่วง และผักสวนครัว และมีอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ จักสาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ มีสาขาของธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

ตำบลคลองขนาก แพนเนล พียู

ตำบลสี่ร้อย หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหลักแก้ว แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลไผ่ดำพัฒนา หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลไผ่วง หลังคา พียู โฟม

แซนวิช พียู โฟม วิเศษชัยชาญ

แซนวิช พียู โฟม วิเศษชัยชาญ แซนวิช พียู โฟม วิเศษชัยชาญ […]

Call Now Button