Category Archives: อำเภอป่าโมก

อำเภอป่าโมก

อำเภอป่าโมก is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภอป่าโมก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง

ประวัติ[แก้]

ท้องถิ่นอำเภอป่าโมกมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารมานานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงทำสงครามกับพม่าหลายครั้งเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์เสด็จยกกองทัพเรือมาประทับประชุมพล ณ ตำบลป่าโมก และทำพิธีตัดไม้ข่มนามเอาฤกษ์ชัย

ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอ่างทอง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองเมื่อบริเวณหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก แขวงเมืองอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง มีหลังคาเรือนประมาณ 900 หลัง และมีประชากรประมาณ 17,000 คน จึงจัดตั้งตำบลป่าโมก เป็น อำเภอป่าโมก[1] แขวงเมืองอ่างทองขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2444 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ปีเดียวกัน

 • วันที่ 7 เมษายน 2444 ยกฐานะหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง ขึ้นเป็น อำเภอป่าโมก[1]
 • วันที่ 16 มกราคม 2481 ยุบตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก และโอนท้องที่ที่ยุบไปขึ้นกับตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ[2]
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2481 โอนพื้นที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก ไปขึ้นกับ อำเภอวิเศษไชยชาญ[3]
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2482 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอป่าโมก (1,2,3)[4] จังหวัดอ่างทอง
  • (1) ยุบตำบลบางปลากด และหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตำบลเอกราช รวมเข้าตำบลป่าโมก และจัดตั้งเป็น ตำบลป่าโมก
  • (2) ยุบตำบลโรงช้าง รวมเข้าตำบลสายทอง และจัดตั้งเป็น ตำบลสายทอง
  • (3) ยุบตำบลตะพุ่น ตำบลบางแพ และหมู่บ้านหมู่ที่ 6-10 ตำบลเอกราช และจัดตั้งเป็น ตำบลเอกราช
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2482 ยุบตำบลปะขาว รวมเข้าตำบลโผงเผง และจัดตั้งเป็น ตำบลโผงเผง[5]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2483 จัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ในท้องที่ตำบลป่าโมกทั้งตำบล[6]
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2490 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ไปขึ้นกับตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก[7]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2490 ตั้งตำบลบางปลากด แยกออกจากตำบลป่าโมก[8]
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2492 ตั้งตำบลบางเสด็จ แยกออกจากตำบลโผงเผง ตั้งตำบลนรสิงห์ แยกออกจากตำบลเอกราช และตั้งตำบลโรงช้าง แยกออกจากตำบลสายทอง[9]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอป่าโมกตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดอ่างทอง ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอป่าโมกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางปลากด (Bang Pla Kot)
2. ป่าโมก (Pa Mok)
3. สายทอง (Sai Thong)
4. โรงช้าง (Rong Chang)
5. บางเสด็จ (Bang Sadet)
6. นรสิงห์ (Norasing)
7. เอกราช (Ekkarat)
8. โผงเผง (Phong Pheng)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอป่าโมกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลป่าโมก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลากดและตำบลป่าโมกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเสด็จทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนรสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอกราชทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโผงเผงทั้งตำบล

ตำบลนรสิงห์ แพนเนล พียู

ตำบลป่าโมก หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลสายทอง แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลเอกราช แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลโผงเผง หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลโรงช้าง หลังคา พียู โฟม

แซนวิช พียู โฟม ป่าโมก

แซนวิช พียู โฟม ป่าโมก แซนวิช พียู โฟม ป่าโมก (PU Sandw […]

Call Now Button