Category Archives: อำเภอหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซ is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

หนองหญ้าไซ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล

หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองหญ้าไซมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองหญ้าไซแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่

1. หนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai) 4. แจงงาม (Chaeng Ngam)
2. หนองราชวัตร (Nong Ratchawat) 5. หนองขาม (Nong Kham)
3. หนองโพธิ์ (Nong Pho) 6. ทัพหลวง (Thap Luang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหนองหญ้าไซประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหญ้าไซ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองราชวัตรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจมงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพหลวงทั้งตำบล

สถานพยาบาล[แก้]

อำเภอหนองหญ้าไซมีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง

 • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ (60 เตียง) [1]

อ้างอิง[แก้]

  • [1] (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ)
  • [2] (พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอวังวิเศษ อำเภอคลองหาด อำเภอป่าบอน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังโป่ง อำเภอควนเนียง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอทองแสนขัน พ.ศ. ๒๕๓๓)

ตำบลทัพหลวง แพนเนล พียู

ตำบลหนองขาม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองราชวัตร แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลหนองหญ้าไซ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลหนองโพธิ์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลแจงงาม หลังคา พียู โฟม

แซนวิช พียู โฟม หนองหญ้าไซ

แซนวิช พียู โฟม หนองหญ้าไซ แซนวิช พียู โฟม หนองหญ้าไซ ( […]

Call Now Button