Category Archives: ตำบลนิคมกระเสียว

ตำบลนิคมกระเสียว

ตำบลนิคมกระเสียว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอด่านช้าง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) อำเภอด่านช้าง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอด่านช้างตั้งอยู่ในทิวเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

 

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ได้แยกพื้นที่ตำบลด่านช้าง ตำบลองค์พระ และตำบลห้วยขมิ้น อำเภอเดิมบางนางบวช มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอด่านช้าง
 • วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้โอนพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอเดิมบางนางบวช มาขึ้นกับกิ่งอำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช ด้วยสาเหตุการติดต่อทางราชการกับกิ่งอำเภอด่านช้างสะดวกกว่าและระยะทางการไปติดต่อราชการใกล้กว่า
 • วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ยกฐานะเป็น อำเภอด่านช้าง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอด่านช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองมะค่าโมง (Nong Makha Mong)
2. ด่านช้าง (Dan Chang)
3. ห้วยขมิ้น (Huai Khamin)
4. องค์พระ (Ong Phra)
5. วังคัน (Wang Khan)
6. นิคมกระเสียว (Nikhom Krasiao)
7. วังยาว (Wang Yao)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอด่านช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองมะค่าโมงและบางส่วนของตำบลด่านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมง (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านช้าง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านช้าง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองค์พระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังคันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมกระเสียวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

 • โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ระดับอาชีวศึกษา 1 แห่ง

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง

สถานพยาบาล[แก้]

ประเภทโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

 • โรงพยาบาลด่านช้าง (110 เตียง)

ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ 7 ตำบล

Call Now Button