Category Archives: อำเภอดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์ is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภอดอนเจดีย์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอดอนเจดีย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน

1. ดอนเจดีย์ (Don Chedi)
2. หนองสาหร่าย (Nong Sarai)
3. ไร่รถ (Rai Rot)
4. สระกระโจม (Sa Krachom)
5. ทะเลบก (Thale Bok)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนเจดีย์
  • เทศบาลตำบลสระกระโจม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระกระโจม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ (นอกเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่รถทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกระโจม (นอกเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะเลบกทั้งตำบล

อนุสรณ์ดอนเจดีย์

สถานพยาบาล[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอดอนเจดีย์มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง

  • โรงพยาบาลดอนเจดีย์ (60 เตียง) [1]

ตำบลทะเลบก แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสระกระโจม แพนเนล พียู

ตำบลสระกระโจม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองสาหร่าย แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลไร่รถ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ทต. ดอนเจดีย์ หลังคา พียู โฟม

แซนวิช พียู โฟม ดอนเจดีย์

แซนวิช พียู โฟม ดอนเจดีย์ แซนวิช พียู โฟม ดอนเจดีย์ (PU […]

Call Now Button