Category Archives: อำเภอบางเสาธง

อำเภอบางเสาธง

อำเภอบางเสาธง เป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ แยกพื้นที่การปกครองบางส่วนจากอำเภอบางพลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
ตำบล ในคลองบางปลากด
ตำบล ในคลองบางปลากด
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอพระสมุทรเจดีย์
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำภอบางเสาธง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางบ่อ มีคลองกาหลง คลองท่าข้าม คลองชวดใหญ่ คลองบางเซา คลองสนามพลีเก่า คลองสนามพลี คลองสำโรง คลองกะลาวน คลองหนามแดง คลองสกัดห้าสิบ และคลองหัวเกลือเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางบ่อ มีคลองหัวเกลือ คลองเจริญราษฎร์ และคลองร้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางพลี มีคลองร้อย คลองโก่งประทุน คลองสำโรง คลองเสาระหงษ์ ถนนวัดศรีวารีน้อย คลองบางนา และคลองหนองงูเห่าเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

ในอดีตท้องที่ของอำเภอบางเสาธงเป็นพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงมาก่อน เป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มจำนวนมาก ทำให้ขุดพบโครงกระดูกและส่วนหัวอยู่เป็นเนืองนิตย์ จึงมีเรียกการคลองที่มีจระเข้ชุกชุมว่า “คลองจรเข้” ภายหลังจึงได้เป็นชื่อของตำบลคือ ตำบลจรเข้ แล้วมาแยกเป็นตำบลศีรษะจรเข้น้อย[1] และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่[2] ส่วนคำว่า “บางเสาธง” นั้นมีที่มาจากการทำเกษตรกรรม ในอดีตนั้นจะใช้ธงเป็นการบอกเวลาพักและยังใช้เป็นแนวของลำน้ำในการสัญจรอีกด้วย[3]

ประวัติ[แก้]

ส่วนนี้ตั้งแต่ตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธง (พ.ศ. 2538) จนถึงปัจจุบัน

  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางเสาธง ขึ้นกับอำเภอบางพลี พร้อมกับโอนสุขาภิบาลบางเสาธงจากอำเภอบางพลีมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบางเสาธง[4]
  • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเสาธงเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธง
  • วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอบางเสาธง[5]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางเสาธงแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 38 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[6]
1. บางเสาธง Bang Sao Thong
17
51,612
2. ศีรษะจรเข้น้อย Sisa Chorakhe Noi
12
17,665
3. ศีรษะจรเข้ใหญ่ Sisa Chorakhe Yai
9
12,806

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางเสาธงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

การเกษตรกรรม[แก้]

  • การเพาะปลูกข้าว ถือเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลบางเสาธง
  • การปลูกผักกระเฉดและเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ถือว่าเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลศีรษะจรเข้น้อยและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่[7]

การคมนาคม[แก้]

อำเภอบางเสาธงมีถนนสายหลัก ได้แก่

ศาสนสถาน[แก้]

ตำบล บางเสาธง แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบล ศีรษะจรเข้น้อย แพนเนล พียู

ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ หลังคา พียู ลายไม้

ทต. บางเสาธง แผ่นใส สีขาวขุ่น

อบต. บางเสาธง แผ่นใส สีใสกระจก

อบต. ศีรษะจรเข้น้อย หลังคา แซนวิช พียูโฟม

อบต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ หลังคา พียู โฟม

Call Now Button