Category Archives: ตำบลบางพลีน้อย

ตำบลบางพลีน้อย

ตำบลบางพลีน้อย เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของ อำเภอบางบ่อ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานครอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบ้านโพธิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีคลองกาหลง คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองหนึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต

LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง ลอนลูกฟูก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำภอบางบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถีในเขตอำเภอบางบ่อ

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

คำว่า บาง (น.) หมายถึง ทางน้ำเล็ก ๆ ที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเล หรือตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน ส่วนคำว่า บ่อ (น.) หมายถึง ช่องลึกลงไปในดินหรือในหินใช้เป็นที่ขังน้ำขังปลาเป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

เมื่อรวมกันแล้วคำว่า บางบ่อ น่าจะหมายถึง ท้องที่ที่มีทางน้ำเล็ก ๆ อยู่ใกล้ทะเล มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ หรือขุดบ่อล่อปลาให้เข้าไปอยู่เวลาน้ำขึ้น และเปิดน้ำออกเพื่อจับปลาเวลาน้ำลง

ไปรษณีย์บางบ่อ
ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ

ประวัติ[แก้]

หมู่บ้านบางบ่อได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2439[2] ในครั้งแรกตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านคอลาด (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านทางตอนเหนือของตำบลบางบ่อ) จึงได้ชื่อว่า อำเภอคอลาด[2] แต่เนื่องจากที่ตั้งนี้อยู่ห่างไกลจากตำบลอื่นมาก ประชาชนมาติดต่อราชการไม่สะดวก ใน พ.ศ. 2443 ทางการจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางพลี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลำคลองจาก 3 ทางไหลมาบรรจบกัน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอบางเหี้ย[3] ตามลำคลองสำคัญสายหนึ่งของท้องถิ่นซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “คลองด่าน”

ใน พ.ศ. 2472 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ แต่ก็ยังใช้ชื่ออำเภอตามเดิม[3] จนกระทั่งในปลายปีถัดมา (พ.ศ. 2473) กระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางเหี้ยเป็น อำเภอบางบ่อ ตามชื่อตำบลที่ตั้งอำเภอและตามชื่อที่ประชาชนนิยมเรียก[4] และใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นมา ส่วนตำบลบางเหี้ยที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ตำบลคลองด่าน” ในภายหลังเมื่อ พ.ศ. 2483[5] เนื่องจากทางการ (สมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี) เห็นว่าไม่สุภาพและไม่เป็นมงคล[3]

ครั้นใน พ.ศ. 2486 จังหวัดสมุทรปราการถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอบางบ่อถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร[6] จนกระทั่งใน พ.ศ. 2489 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาอีกครั้ง[7] อำเภอบางบ่อจึงกลับมาอยู่ในการปกครองของทางจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ตั้งตำบลเปร็ง แยกออกจากตำบลคลองสวน ตั้งตำบลคลองนิยมยาตรา แยกออกจากตำบลบางพลีน้อย[8]
 • วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2494 โอนพื้นที่หมู่ 14, 19 (ในขณะนั้น) ของตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี มาขึ้นกับตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 8 และ 9 ของตำบลเปร็งตามลำดับ[9]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางบ่อในท้องที่บางส่วนของตำบลบางบ่อ[10]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลคลองด่านในท้องที่บางส่วนของตำบลคลองด่าน[11]
 • วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลคลองสวนในท้องที่บางส่วนของตำบลคลองสวน[12]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางบ่อ สุขาภิบาลคลองด่าน และสุขาภิบาลคลองสวน เป็นเทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบลคลองด่าน และเทศบาลตำบลคลองสวนตามลำดับ[13]
 • วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อยเป็นเทศบาลตำบลบางพลีน้อย[14]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางบ่อแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 8 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 74 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[15]
1. บางบ่อ Bang Bo
11
35,458
2. บ้านระกาศ Ban Rakat
10
7,002
3. บางพลีน้อย Bang Phli Noi
11
9,064
4. บางเพรียง Bang Phriang
6
26,862
5. คลองด่าน Khlong Dan
14
28,029
6. คลองสวน Khlong Suan
7
2,888
7. เปร็ง Preng
9
4,227
8. คลองนิยมยาตรา Khlong Niyom Yattra
6
3,362

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางบ่อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบ่อ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–3
 • เทศบาลตำบลคลองด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองด่าน เฉพาะหมู่ที่ 6 และบางส่วนของหมู่ที่ 5, 7–11, 13–14
 • เทศบาลตำบลคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางพลีน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลีน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบ่อ เฉพาะหมู่ที่ 4–11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านระกาศทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเพรียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองด่าน เฉพาะหมู่ที่ 1–4, 12 และบางส่วนของหมู่ที่ 5, 7–11, 13–14
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปร็งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตราทั้งตำบล
Call Now Button