Category Archives: ตำบลธนู อำเภออุทัย

ตำบลธนู อำเภออุทัย

ตำบลธนู อำเภออุทัย ลอนผนังบ้าน พียู โฟม is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

ตำบลธนู อำเภออุทัย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภออุทัย

อำเภออุทัย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

ประวัติ[แก้]

พื้นที่อำเภออุทัย ภายหลังการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว พระยาตากได้กลับมายังหมู่บ้านที่เคยนำทัพผ่าน โดยให้ชื่อหมู่บ้านที่ทำอาวุธว่า “บ้านธนู” หมู่บ้านทีให้เสบียงว่า “บ้านข้าวเม่า” หมู่บ้านที่นางโพ และนายพรานกับพรรคพวกร่วมใจกันสู้กับพม่าว่า “บ้านโพสาวหาญ”  และ “บ้านพรานนก” บริเวณที่นำทัพมาถึงตอนสว่าพอดีให้ชื่อว่า “อุทัย” หมายความว่า “แสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ” ซึ่งก็คือบริเวณตำบลอุทัย ในปัจจุบันนี้ และคลองแยกเป็นสามง่ามที่สู้รบกับพม่าจนได้ชัยชนะชื่อว่า “คลองชนะ” เมื่อก่อนนั้นอำเภออุทัยอยู่นอกกำแพงเมืองได้แบ่งเขตออกเป็นแขวง เรียกว่า “แขวงขุนอุทัย” มีขุนอุทัยเป็นขุนแขวง อาณาเขตตั้งแต่ทิศเหนือต่อจากแขวงขุนนครางทิศใต้จดแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้แบ่งแขวงนครซีกซ้ายออกเป็นนครใหญ่ นครซีกขวาเป็นนครน้อย แบ่งแขวงเสนาตอนเหนือเป็นเสนาใหญ่ ตอนใต้เป็นเสนาน้อย แขวงอุทัยคงเดิมไว้ ครั้งสมัยพระยาชัยวิชิต เป็นผู้รักษากรุง แบ่งแขวงอุทัยตอนเหนือ เรียกว่า “อุทัยใหญ่” ตอนใต้เรียกว่า “อุทัยน้อย”

ในปี พ.ศ. 2430 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบการปกครองเสียใหม่ โดยแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลกรุงศรีอยุธยา เป็นมณฑลอยุธยา และในปี พ.ศ. 2450 ได้แบ่งแขวงอุทัยเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภออุทัยใหญ่” ตอนใต้ เป็น “อุทัยน้อย” และในปี พ.ศ. 2460 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอต่าง ๆ มาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบัน โดย อำเภออุทัยน้อยเป็นอำเภอวังน้อย และอำเภออุทัยใหญ่ เป็น อำเภออุทัย[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน

1. คานหาม (Khan Ham) 9 หมู่บ้าน 7. เสนา (Sena) 6 หมู่บ้าน
2. บ้านช้าง (Ban Chang) 7 หมู่บ้าน 8. หนองน้ำส้ม (Nong Nam Som) 7 หมู่บ้าน
3. สามบัณฑิต (Sam Bandit) 10 หมู่บ้าน 9. โพสาวหาญ (Pho Sao Han) 8 หมู่บ้าน
4. บ้านหีบ (Ban Hip) 12 หมู่บ้าน 10. ธนู (Thanu) 12 หมู่บ้าน
5. หนองไม้ซุง (Nong Mai Sung) 9 หมู่บ้าน 11. ข้าวเม่า (Khao Mao) 14 หมู่บ้าน
6. อุทัย (Uthai) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภออุทัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอุทัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคานหามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามบัณฑิตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหีบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้ซุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัย (นอกเขตเทศบาลตำบลอุทัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสาวหาญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธนูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวเม่าทั้งตำบล
Call Now Button