Category Archives: ตำบลสิงหนาท

ตำบลสิงหนาท

ตำบลสิงหนาท ลอนผนังบ้าน พียู โฟม is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

ตำบลสิงหนาท เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอลาดบัวหลวง

ลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส อักษรไทย อักษรโรมัน ประชากร
(ธันวาคม 2561)
141001 ลาดบัวหลวง Lat Bua Luang 7,883
141002 หลักชัย Lak Chai 5,491
141003 สามเมือง Sam Mueang 7,279
141004 พระยาบันลือ Phraya Banlue 6,314
141005 สิงหนาท Singhanat 3,318
141006 คู้สลอด Khu Salot 5,074
141007 คลองพระยาบันลือ Khlong Phraya Banlue 4,271

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
 • เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 • โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดสุทธาวาส วิปัสสนา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๔ ไร่ โดยมีหลวงพ่อคล้าย เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมเรียกว่าวัดตะพังโคลน ตั้งอยู่ที่บ้านตะพังโคลน หมู่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๔๙๒

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยสอนปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยจะมีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปูชนียวัตถุสำคัญของวัดได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙ องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Call Now Button