Category Archives: อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอลาดบัวหลวง is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภอลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส อักษรไทย อักษรโรมัน ประชากร
(ธันวาคม 2561)
141001 ลาดบัวหลวง Lat Bua Luang 7,883
141002 หลักชัย Lak Chai 5,491
141003 สามเมือง Sam Mueang 7,279
141004 พระยาบันลือ Phraya Banlue 6,314
141005 สิงหนาท Singhanat 3,318
141006 คู้สลอด Khu Salot 5,074
141007 คลองพระยาบันลือ Khlong Phraya Banlue 4,271

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
 • เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 • โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์

ลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหา
1 ที่ตั้งและอาณาเขต
2 การแบ่งเขตการปกครอง
2.1 การปกครองส่วนภูมิภาค
2.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
3 สถานศึกษา
4 สถานที่ท่องเที่ยว
5 แหล่งข้อมูลอื่น
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอเสนา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางไทร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อำเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) และอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส อักษรไทย อักษรโรมัน ประชากร
(ธันวาคม 2561)
141001 ลาดบัวหลวง Lat Bua Luang 7,883
141002 หลักชัย Lak Chai 5,491
141003 สามเมือง Sam Mueang 7,279
141004 พระยาบันลือ Phraya Banlue 6,314
141005 สิงหนาท Singhanat 3,318
141006 คู้สลอด Khu Salot 5,074
141007 คลองพระยาบันลือ Khlong Phraya Banlue 4,271
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

หลังคา พียู โฟม หลักชัย

หลังคา พียู โฟม หลักชัย หลังคา พียู โฟม หลักชัย  (PU Fo […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
แซนวิช พียู โฟม สิงหนาท

แซนวิช พียู โฟม สิงหนาท แซนวิช พียู โฟม สิงหนาท (PU San […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
แพนเนล พียู โฟม สามเมือง

แพนเนล พียู โฟม สามเมือง แพนเนล พียู โฟม สามเมือง (Pane […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button