Category Archives: ตำบลจักราช

ตำบลจักราช

ตำบลจักราช ลอนผนังบ้าน พียู โฟม is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

ตำบลจักราช เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอผักไห่

อำเภอผักไห่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ผักไห่ (Phak Hai) 9. กุฎี (Kudi)
2. อมฤต (Ammarit) 10. ลำตะเคียน (Lam Takhian)
3. บ้านแค (Ban Khae) 11. โคกช้าง (Khok Chang)
4. ลาดน้ำเค็ม (Lat Nam Khem) 12. จักราช (Chakkarat)
5. ตาลาน (Ta Lan) 13. หนองน้ำใหญ่ (Nong Nam Yai)
6. ท่าดินแดง (Tha Din Daeng) 14. ลาดชิด (Lat Chit)
7. ดอนลาน (Don Lan) 15. หน้าโคก (Na Khok)
8. นาคู (Na Khu) 16. บ้านใหญ่ (Ban Yai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอผักไห่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองผักไห่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลอมฤตทั้งตำบล บางส่วนของตำบลตาลาน บางส่วนของตำบลลาดชิด บางส่วนของตำบลหน้าโคก และตำบลบ้านใหญ่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลาดชะโด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไห่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่) ตำบลลาดน้ำเค็มทั้งตำบล และตำบลโคกช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดินแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลานและตำบลลาดชิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอผักไห่
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
 • โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
 • โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์)
 • โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 • โรงเรียนวัดคงษาสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดลาดชิด
 • โรงเรียนวัดตาลานเหนือ
 • โรงเรียนวัดตาลานใต้
 • โรงเรียนวัดท่าดินแดง
 • โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
 • โรงเรียนวัดฤๅไชย
 • โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)

สถานบริการทางสาธารณสุข[แก้]

Call Now Button