Category Archives: ตำบลบางนางร้า

ตำบลบางนางร้า

ตำบลบางนางร้า  เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอบางปะหัน เป็นอำเภอหนึ่ง ใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอนครใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

เขตบางซื่อ
เขตบางซื่อ
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตำบล 94 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางปะหัน (Bang Pahan) 7 หมู่บ้าน 10. ทับน้ำ (Thap Nam) 5 หมู่บ้าน
2. ขยาย (Khayai) 6 หมู่บ้าน 11. บ้านม้า (Ban Ma) 4 หมู่บ้าน
3. บางเดื่อ (Bang Duea) 6 หมู่บ้าน 12. ขวัญเมือง (Khwan Mueang) 5 หมู่บ้าน
4. เสาธง (Sao Thong) 5 หมู่บ้าน 13. บ้านลี่ (Ban Li) 5 หมู่บ้าน
5. ทางกลาง (Thang Klang) 4 หมู่บ้าน 14. โพธิ์สามต้น (Pho Sam Ton) 8 หมู่บ้าน
6. บางเพลิง (Bang Phloeng) 3 หมู่บ้าน 15. พุทเลา (Phutlao) 12 หมู่บ้าน
7. หันสัง (Hansang) 7 หมู่บ้าน 16. ตาลเอน (Tan En) 3 หมู่บ้าน
8. บางนางร้า (Bang Nang Ra) 5 หมู่บ้าน 17. บ้านขล้อ (Ban Khlo) 5 หมู่บ้าน
9. ตานิม (Ta Nim) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางปะหันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางปะหัน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปะหัน บางส่วนของตำบลบางนางร้า และตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปะหัน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปะหัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเดื่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงและตำบลทางกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตานิมทั้งตำบลและตำบลบางนางร้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปะหัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขยายและตำบลโพธิ์สามต้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุทเลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเพลิง ตำบลตาลเอน และตำบลบ้านขล้อทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบางปะหัน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบางปะหัน
Call Now Button