Category Archives: อำเภอนาดี

อำเภอนาดี

อำเภอนาดี is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

นาดี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ถือว่าเป็นประตูเข้าสู่ภาคตะวันออกจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอนาดีเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แต่เนื่องจากอำเภอกบินทร์บุรีมีพื้นกว้างใหญ่และในบางพื้นที่มีการแทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้แยกตำบลนาดี สัมพันตา ทุ่งโพธิ์ และสะพานหิน ออกจากอำเภอกบินทร์บุรีรวมกันจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 [1] และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนาดีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 [2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ปัจจุบันอำเภอนาดีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาดี (Na Di) 15 หมู่บ้าน 4. ทุ่งโพธิ์ (Thung Pho) 7 หมู่บ้าน
2. สำพันตา (Samphan Ta) 9 หมู่บ้าน 5. แก่งดินสอ (Kaeng Dinso) 12 หมู่บ้าน
3. สะพานหิน (Saphan Hin) 10 หมู่บ้าน 6. บุพราหมณ์ (Bu Phram) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาดีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาดีและบางส่วนของตำบลสำพันตา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำพันตา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพานหินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งดินสอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ทั้งตำบล

 

ตำบลทุ่งโพธิ์ แพนเนล พียู

ตำบลบุพราหมณ์ แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสะพานหิน แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลสำพันตา หลังคา พียู โฟม

ตำบลแก่งดินสอ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button