Category Archives: จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

จังหวัดปทุมธานี (เดิมสะกดว่า ประทุมธานี)[4] เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือเทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี[5]

หน่วยการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด – ตำบล – หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
[# 1][6]
ชื่ออำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[7][8]
ก่อตั้ง
(พ.ศ.)[9]
ตำบล
[# 2][9]
หมู่บ้าน
[# 3][9]
ประชากร
(คน)
(พ.ศ. 2554)
แผนที่
1
120.151
14 81
 179,876
แผนที่
2
299.152
  22.1
7 71
  239,172
3
112.124
  18.1
6 12
203,692
4
413.632
 57.9
7 69
  50,322
5
183.12
  17.9
7 61
  58,624
6
297.71
  39.4
8 114
  240,178
7
94.967
  8.1
11 58
  52,563
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

พื้นที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง[10]

เขตเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2562)[3]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
21.42[11]
2554 ธัญบุรี 1 1
  85,260
เทศบาลเมือง
2 (1)
8.89[12]
2479[13] เมืองปทุมธานี 1 1
  23,633
3 (2)
11.53[14]
2539[15] ลำลูกกา 1 1
44,274
4 (3)
60.81[16]
2544[17] คลองหลวง 2 2
78,108
5 (4)
43.19[18]
2547[19] คลองหลวง 2 2
62,615
6 (5)
43.08
2547[20] ธัญบุรี 2 2
31,350
7 (6)
11.65[21]
2550[22] ลำลูกกา 1 1
66,003
8 (7)
20.47 [23]
2554[24] เมืองปทุมธานี 1 1
28,349
9 (8)
15.07[25]
2554[26] ธัญบุรี 1 1
32,708
10 (9)
31.10[27]
2554[28] ลำลูกกา 1 1
65,906
11 (10)
8.30[29]
2563[30] เมืองปทุมธานี 1 1
13,987
เทศบาลตำบล
12 (1) 32.62 2542 ธัญบุรี 2 2
62,990
13 (2) 14.60 2542 ลำลูกกา 2 2
18,377
14 (3) 2.74 2542 ลำลูกกา 1 1
2,657
15 (4) 15.66 2542 หนองเสือ 1 1
2,901
16 (5) 5.51 2542 เมืองปทุมธานี 3 3
7,019
17 (6) 23.41 2542 สามโคก 1 1
10,828
18 (7) 18.74 2542 ลาดหลุมแก้ว 1 1
10,445
19 (8) 11.21 2550 เมืองปทุมธานี 1 1
21,883
20 (9) 14.64 2551 ลาดหลุมแก้ว 1 1
7,995
21 (10) 5.87 2554 สามโคก 1 1
6,963
22 (11) 15.15 2554 ลาดหลุมแก้ว 1 1
6,000
23 (12) 10.81 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,756
24 (13) 6.21 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,557
25 (14) 9.42 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
25,509
26 (15) 9.19 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
14,447
27 (16) 9.32 2554 เมืองปทุมธานี 1 1
12,326
28 (17) 10.53 2563[31] สามโคก 1 1
6,260
29 (18) 2563 หนองเสือ 1 1

ตำบลคลองสอง แพนเนล พียู

ตำบลคลองสาม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลคลองสี่ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลคลองหก แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลคลองหนึ่ง หลังคา พียู โฟม

ตำบลคลองห้า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลคลองเจ็ด แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบึงสนั่น แพนเนล พียู

ตำบลบึงน้ำรักษ์ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลบึงยี่โถ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

Call Now Button