Category Archives: จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

นนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]

ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเกาะเกร็ด

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทำเรือกสวนไร่นา และฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลางของประเทศ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[28] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[29]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[30]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][31]
หมู่บ้าน
[# 3][31]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [32]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 367,189
แผนที่
2 2
57.408 [33]
16.86
2447 [34] 9 41
 141,149
3 2
96.398 [35]
8.11
2464 [36] 6 69
 156,861
4 1
116.439 [37]
15.96
2445 [38] 8 73
 281,766
5 2
186.017 [39]
29.01
2499 [40] 7 68
 69,007
6 1
89.023 [41]
7.45
2427 [42] 12 51
 249,415
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง[43]

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [44] 2538 [45]   เมืองนนทบุรี 5 5 254,375
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [46] 2543 [47]   ปากเกร็ด 5 5 190,272
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [48] 2480 [49]   บางบัวทอง 1 4 5 51,420
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [50] 2545 [51]   บางกรวย 2 2 44,138
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [52] 2549 [53]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 32,880
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [54] 2557 [55]   บางบัวทอง 1 1 46,803
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [56] 2562 [57]   บางบัวทอง 1 1 40,070
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [58] 2562 [59]   บางบัวทอง 1 1 46,766
7   เทศบาลเมืองบางแม่นาง 14.40 [60] 2563 [61]   บางใหญ่ 1 1 45,974
8   เทศบาลเมืองบางกร่าง 6.55 

ตำบลบางขนุน แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบางคูเวียง แพนเนล พียู

ตำบลบางสีทอง หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลปลายบาง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลมหาสวัสดิ์ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลวัดชลอ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลศาลากลาง หลังคา พียู โฟม

ตำบลบางคูรัด แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบางบัวทอง แพนเนล พียู

ตำบลบางรักพัฒนา หลังคา พียู ลายไม้

Call Now Button