Category Archives: ตำบลบ้านสวน

ตำบลบ้านสวน

ตำบลบ้านสวน Places to Present is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

ตำบลบ้านสวน เป็นตำบลหนึ่งใน 18 ตำบล ของอำเภอเมืองชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดชลบุรี

เนื้อหา

 

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่า อำเภอบางปลาสร้อย และได้เปลี่ยนมาเป็น อำเภอเมืองชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2481 ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 หน้า 660 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน

ลำดับ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน ลำดับ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1. บางปลาสร้อย (Bang Pla Soi) 10. หนองไม้แดง (Nong Mai Daeng) 7
2. มะขามหย่ง (Makham Yong) 11. บางทราย (Bang Sai) 6
3. บ้านโขด (Ban Khot) 12. คลองตำหรุ (Khlong Tamru) 6
4. แสนสุข (Saen Suk) 13. เหมือง (Mueang) 5
5. บ้านสวน (Ban Suan) 10 14. บ้านปึก (Ban Puek) 7
6. หนองรี (Nong Ri) 14 15. ห้วยกะปิ (Huai Kapi) 7
7. นาป่า (Na Pa) 12 16. เสม็ด (Samet) 8
8. หนองข้างคอก (Nong Khang Khok) 7 17. อ่างศิลา (Ang Sila) 5
9. ดอนหัวฬ่อ (Don Hua Lo) 7 18. สำนักบก (Samnak Bok) 6

ถนนสายเลียบชายทะเล เมืองชลบุรี

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองชลบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

ประชากร[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีมีจำนวนประชากรแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

 
ตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม (คน) จำวนบ้าน (หลัง)
บางปลาสร้อย ทม.ชลบุรี 7,306 8,111 15,417 7,358
มะขามหย่ง ทม.ชลบุรี 2,874 3,227 6,101 2,555
บ้านโขด ทม.ชลบุรี 2,960 3,337 6,297 2,692
แสนสุข ทม.แสนสุข 17,800 20,772 38,572 33,373
บ้านสวน ทม.บ้านสวน 32,049 33,198 65,247 42,380
หนองรี ทม.บ้านสวน 498 531 1,029 507
อบต.หนองรี 6,951 7,445 14,396 8,458
รวม 7,449 7,976 15,425 8,965
นาป่า ทต.นาป่า 19,027 19,521 38,548 23,840
หนองข้างคอก ทม.บ้านสวน 842 905 1,747 827
อบต.หนองข้างคอก 3,049 3,037 6,086 3,599
รวม 3,891 3,942 7,833 4,426
ดอนหัวฬ่อ ทต.ดอนหัวฬ่อ 5,779 6,000 11,779 12,622
หนองไม้แดง ทต.หนองไม้แดง 6,348 5,985 12,333 10,352
บางทราย ทต.บางทราย 6,788 5,481 12,269 7,406
คลองตำหรุ ทต.คลองตำหรุ 2,059 2,257 4,316 5,888
อบต.คลองตำหรุ 1,761 1,921 3,682 1,999
รวม 3,820 4,178 7,998 7,887
เหมือง ทม.แสนสุข 3,285 3,667 6,952 3,109
ทต.เหมือง 3,746 3,991 7,737 6,571
รวม 7,031 7,658 14,689 9,680
บ้านปึก ทม.อ่างศิลา 3,994 4,554 8,548 5,256
ห้วยกะปิ ทม.แสนสุข 423 478 901 385
ทม.อ่างศิลา 3,428 4,094 7,522 4,411
ทต.ห้วยกะปิ 7,024 7,857 14,881 9,040
รวม 10,875 12,429 23,304 13,836
เสม็ด ทม.อ่างศิลา 6,092 6,915 13,007 7,671
ทต.เสม็ด 9,894 11,953 21,847 16,089
รวม 15,986 18,868 34,854 23,760
อ่างศิลา ทม.อ่างศิลา 2,754 3,098 5,852 3,313
สำนักบก อบต.สำนักบก 2,566 2,524 5,090 2,948
รวม 159,297 170,859 330,156 222,649

  • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ปัจจุบันประชาชนได้พร้อมกันทำพิธีบวงสรวงทุกเย็นวันอังคาร

ตั้งอยู่ที่ถนนเจตจำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดกและพลับพลาตรีมุขเก่าแก่สร้างด้วยไม้มีพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม เรียกกันว่า “หลวงพ่อเฉย”

  • พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวชลบุรีได้พร้อมใจกันสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประดิษฐานอยู่ ณ พอพระริมถนนวชิรปราการ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองมาจากองค์จริง เป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรี

หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ

ศาลเจ้านาจาไทจื้อ ตำบลอ่างศิลา,จังหวัดชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทางเข้าหาดบางแสน จัดออกเป็น 3 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และห้องปฏิบัติการวิจัย ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมสรรพสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาจัดแสดงให้ชม โดยแยกประเภทสัตว์น้ำตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ วันธรรมดา เปิ%E

Call Now Button