Category Archives: อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพรรณ และมีต้นจันทน์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

สถานที่สำคัญ[แก้]

  • หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • วัดพระพุทธบาทเขานางนม
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองทัพบก
  • อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
  • วัดสายวารี (วัดบ้านคลอง)

อ้างอิง

 

ตำบลเกาะจันทร์ แผ่นกันสาดโปร่งแสง 

ทต. ท่าบุญมี แพนเนล พียู

ทต. เกาะจันทร์ หลังคา พียู ลายไม้

ทม. ปรกฟ้า แผ่นใส สีขาวขุ่น 

วัดสายวารี แผ่นใส สีใสกระจก

Call Now Button