Category Archives: ตำบลบางพระ

ตำบลบางพระ

ตำบลบางพระ is the keyphrase for activity in post to presented  1st rank on Google page search by enter keyphrase or synonyms.

ตำบลบางพระ เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบล ของอำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชา เป็นอำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีราชาตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน ที่ว่าการอำเภอศรีราชาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร พื้นที่ในการปกครองของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

สภาพพื้นที่[แก้]

อำเภอศรีราชามีเนื้อที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตร (402,223.75 ไร่) พื้นที่การเกษตร 236,542.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.878 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะทางห่างจากเมืองชลบุรีโดยรถยนต์ 24 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนินเขาเล็ก ๆ กระจายทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และอุตสาหกรรมมีที่ราบลุ่มทำนาได้บางส่วน ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล และไม่มีแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน จะมีเฉพาะทางน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล

 

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีราชาแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 8 ตำบล 73 หมู่บ้าน

1. ศรีราชา (Si Racha) 5. หนองขาม (Nong Kham) 11 หมู่บ้าน
2. สุรศักดิ์ (Surasak) 10 หมู่บ้าน 6. เขาคันทรง (Khao Khansong) 10 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสุขลา (Thung Sukhla) 12 หมู่บ้าน 7. บางพระ (Bang Phra) 12 หมู่บ้าน
4. บึง (Bueng) 10 หมู่บ้าน 8. บ่อวิน (Bo Win) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีราชาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ 3 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลทุ่งสุขลาทั้งตำบล หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 5 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 10 ตำบลบึง และหมู่ที่ 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม รวมไปถึงหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9 ตำบลบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุง
 • เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-2,3 (บางส่วน), 4-8, 9 (บางส่วน) และ 10 ตำบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 – 4, 5 (บางส่วน), 6 – 8, 9 (บางส่วน) ตำบลบึง หมู่ที่ 1 – 5, 9 – 10, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม หมู่ที่ 1 – 3, 6, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง และหมู่ที่ 1 – 2, 3 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 8 ตำบลบ่อวิน
 • เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีราชาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3, 4 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน) ตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6 – 8, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม (นอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 – 5, 7 – 9, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 7 – 8, 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน), 11 ตำบลบางพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางพระ), 12
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 (บางส่วน), 4, 6 (บางส่วน), 7 ตำบลบ่อวิน (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

ประชากร[แก้]

อำเภอศรีราชามีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 2 แสนคน ปัจจุบันเป็นเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะก้าวนำการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก มีท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เป็นต้น

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

8 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรือบรรทุกน้ำมัน ของบริษัท บีพีพี จำกัด กัปตันเรือได้แก่ นาย ปรีชา เพชรชู ชนเข้ากับ เรือผู้โดยสารสองชั้น กัปตันเรือได้แก่ นาย ประยูร ย๊ะกบ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 119 ราย เป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่ร้ายแรงมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีผู้รอดชีวิต 15 ราย

2 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โรงกลั่นน้ำมัน ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 5 ราย[1]

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก (ถนนสุขุมวิท)
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
 3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-พัทยา
 4. ทางหลวงชนบทจำนวน 24 สาย สำหรับเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน มีสภาพเป็นถนนลูกรัง 13 สาย
 5. รถไฟสายกรุงเทพฯ–สัตหีบ (พลูตาหลวง) เชื่อมต่อลงไปยังท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
Call Now Button