Category Archives: ตำบลพานทอง

ตำบลพานทอง

ตำบลพานทอง is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

ตำบลพานทอง เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบล ของอำเภอพานทอง

อำเภอพานทอง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพานทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนครัวเรือนรายทางมาตั้งเมืองและค่ายทหารชั่วคราวขึ้นที่ตำบลโป่งตามุขเรียกว่าเมืองโป่งตามุข เป็นเมืองควบคุมหัวเมืองชายทะเล มีเจ้าเมือง ศาล และเรือนจำ สำหรับใช้เป็นที่ปกครองชำระคดีความ โดยมีตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทองในปัจจุบัน

ในสมัยนั้นมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อทอง เป็นชาวกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพครอบครัวและญาติพี่น้องหนีพม่ามาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินเลี้ยงชีพในทางล่าสัตว์อยู่ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกง (ปัจจุบันเรียกคลองพานทอง) ตรงระหว่างตำบลบ้านเก่ากับตำบลบางนางในปัจจุบัน และพร้อมกันนั้นนายพรานทองได้ทำหน้าที่เป็นจารชนสืบข่าวของข้าศึกถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้รวบรวมกำลังกู้อิสรภาพขับไล่พม่า เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว นายพรานทองจึงได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งห่างจากหมู่บ้านของตนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ณ ริมคลองสายเดียวกัน ให้ชื่อว่า “วัดพรานทอง” นัยว่าเพื่อเป็นการล้างบาปที่ตนเองมีอาชีพในทางล่าสัตว์ และได้อพยพครอบครัวมาประกอบอาชีพเป็นหลักฐานอยู่ในบริเวณใกล้วัดพรานทองนี้ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านพรานทอง” และเรียกคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกงว่า “คลองพรานทอง” ด้วย

แต่ด้วยเหตุที่ชาวบ้านออกเสียงควบกล้ำ ร ไม่ชัดเจน ฉะนั้นคำว่า “วัดพรานทอง” “บ้านพรานทอง” และ “คลองพรานทอง” จึงได้เพี้ยนเป็น “วัดพานทอง” “บ้านพานทอง” และ “คลองพานทอง” ดังในปัจจุบัน

สภาพพื้นที่ของอำเภอพานทองเดิมเป็นที่ราบลุ่มคล้ายท้องกระทะ เหมาะแก่การทำไร่นา มีคลองธรรมชาติจากอำเภอพนัสนิคม ผ่านหมู่บ้านท่าตะกูด หมู่บ้านพานทอง หมู่บ้านเก่า ซึ่งขึ้นตรงกับเมืองพนัสนิคม โดยผลผลิตทางการเกษตรจากตัวเมืองพนัสนิคมจะถูกขนส่งมาทางเรือในฤดูน้ำหลาก มารวมจุดพักขนถ่ายและซื้อขายที่หมู่บ้านท่าตะกูด

เมื่อบ้านท่าตะกูดนี้เมื่อมีชุมชนและประชากรเพิ่มขึ้น โดยทางราชการได้ปลูกสร้างเป็นโรงไม้ขึ้นใช้เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราวจัดตั้งเป็นอำเภอแยกออกจากอำเภอพนัสนิคม และเรียกชื่อว่า อำเภอท่าตะกูด จนถึงปี พ.ศ. 2451 จึงได้ปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอถาวรหลังใหม่ขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอพานทอง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพานทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน

1. พานทอง (Phan Thong) 10 หมู่บ้าน 7. บ้านเก่า (Ban Kao) 7 หมู่บ้าน
2. หนองตำลึง (Nong Tamlueng) 9 หมู่บ้าน 8. หน้าประดู่ (Na Pradu) 5 หมู่บ้าน
3. มาบโป่ง (Map Pong) 10 หมู่บ้าน 9. บางนาง (Bang Nang) 9 หมู่บ้าน
4. หนองกะขะ (Nong Kakha) 5 หมู่บ้าน 10. เกาะลอย (Ko Loi) 6 หมู่บ้าน
5. หนองหงษ์ (Nong Hong) 6 หมู่บ้าน 11. บางหัก (Bang Hak) 4 หมู่บ้าน
6. โคกขี้หนอน (Khok Khi Non) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพานทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพานทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะหมู่ที่ 4, 6 และบางส่วนของหมู่ที่ 2-3, 7-8, 10)
 • เทศบาลตำบลหนองตำลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตำลึงทั้งตำบล ตำบลมาบโป่ง (เฉพาะหมู่ที่ 6-7) และตำบลหนองกะขะ (เฉพาะหมู่ที่ 1-2, 4)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ (องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองเดิม) ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 9 และบางส่วนหมู่ที่ 2-3, 7-8, 10) และตำบลหนองกะขะ (เฉพาะหมู่ที่ 3, 5)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบโป่ง (เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 8-10)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหงษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลอยและตำบลบางหักทั้งตำบล

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 83 ม. 4 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านเก่า พานทอง ที่ตั้ง : 127/4 ม.3 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 24 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนบ้านเก่า-พานทอง ที่ตั้ง : 111 ม.7 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 ม.4 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 87/5 ม.4 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 ที่ตั้ง : 700/777 ม.6 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาย่อยถนนศุขประยูร ที่ตั้ง : 70/61 ม.7 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พานทอง ที่ตั้ง : 1/2 ม.3 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 28/1 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 ที่ตั้ง : 700/777 ม.6 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 70/8 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองตำลึง ที่ตั้ง : 109/5 ม.1 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารออมสิน สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 85/10 ม.4 ตำบลพานทอง

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ที่ตั้ง : 201 ม.2 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนบ้านเนินถาวร ที่ตั้ง : ม.1 ต.บางนาง
 • โรงเรียนบ้านบางแสม ที่ตั้ง : 96 ม.3 ต.บางนาง
 • โรงเรียนบ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร) ที่ตั้ง : 69 ม.1 ต.บางหัก
 • โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ที่ตั้ง : ม.2 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย ที่ตั้ง : 5 ม.5 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ที่ตั้ง : ม.1 ต.เกาะลอย
 • โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ที่ตั้ง : ม.3 ต.โคกขี้หนอน
 • โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ที่ตั้ง : 39 ม.8 ต.พานทอง
 • โรงเรียนวัดบางนาง ที่ตั้ง : 12/1 ม.4 ต.บางนาง
 • โรงเรียนวัดบ้านเก่า ที่ตั้ง : 21 ม.6 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ที่ตั้ง : ม.3 ต.หนองกะขะ
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่ ที่ตั้ง : 127 ม.6 ต.มาบโป่ง
 • โรงเรียนวัดโป่งตามุข ที่ตั้ง : ม.1 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ ที่ตั้ง : ม.6 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดพานทอง ที่ตั้ง : ม.3 ต.พานทอง
 • โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ที่ตั้ง : 24/1 ม.5 ต.บางนาง
 • โรงเรียนวัดศรีประชาราม ที่ตั้ง : 63/2 ม.7 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) ที่ตั้ง : ม.4 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดหนองแช่เว่น ที่ตั้ง : 144 ม.2 ต.มาบโป่ง
 • โรงเรียนวัดห้วยยาง ที่ตั้ง : 66 ม.5 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดแหลมแค ที่ตั้ง : 13/1 ม.3 ต.หน้าประดู่
 • โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ที่ตั้ง : 69 ม.2 ต.หนองกะขะ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18[แก้]

 • โรงเรียนพานทอง ที่ตั้ง : 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ที่ตั้ง : 124 ม.10 ต.พานทอง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • โรงเรียนเพลินจิตวิทยา ที่ตั้ง : 69/1 ม.10 ต.พานทอง
 • โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ที่ตั้ง : 71 ม.1 ต.โคกขี้หนอน
 • โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ ที่ตั้ง : 72 ม.1 ต.โคกขี้หนอน

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี ที่ตั้ง : 37 ม.3 ต.บ้านเก่า (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ตั้ง : 231 ม.2 ต.หนองตำลึง (ชื่อเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ที่ตั้ง : 231/2 ม.2 ต.หนองตำลึง

สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย[แก้]

สังกัดเทศบาลตำบลพานทอง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกท่าเจริญ ที่ตั้ง : 39 ม.8 ต.พานทอง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานทอง ตั้งอยู่ ม.3 ต.พานทอง

สังกัดเทศบาลตำบลหนองตำลึง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 ม.3 ต.หนองตำลึง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะลอย ที่ตั้ง : 52/1 ม.1 ต.เกาะลอย
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลธีบุญญาวาส ที่ตั้ง : ม.1 ต.บางหัก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ที่ตั้ง : 4 ม.4 ต.เกาะลอย

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี[แก้]

 • โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ที่ตั้ง : 4 ม.4 ต.เกาะลอย

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขี้หนอน ที่ตั้ง : ม.3 ต.โคกขี้หนอน

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนาง ที่ตั้ง : ม.3 ต.บางนาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวรพรตสังฆาวาส ที่ตั้ง : 24/1 ม.5 ต.บางนาง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพงศ์ ที่ตั้ง : 57 ม.7 ต.บ้านเก่า

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกะขะ ที่ตั้ง : 88 ม.5 ต.หนองกะขะ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ที่ตั้ง : ม.8 ต.มาบโป่ง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโป่งตามุข ที่ตั้ง : ม.6 ต.หนองหงษ์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ที่ตั้ง : ม.5 ต.หนองหงษ์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ที่ตั้ง : 69 ม.6 ต.หนองหงษ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมแค ที่ตั้ง : 13/1 ม.3 ต.หน้าประดู่

สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะวันยิ้ม เนอสเซอรี่ ที่ตั้ง : 31/7 ม.2 ต.หนองกะขะ

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพานทอง ที่ตั้ง : ม.4 ต.พานทอง

สถานบริการสาธารณสุข[แก้]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ[แก้]

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง[1] ที่ตั้ง : 18 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 1 ตำบลพานทอง

โรงพยาบาลชุมชน[แก้]

 • โรงพยาบาลพานทอง ที่ตั้ง : 1/10 หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 4 ตำบลพานทอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข[แก้]

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง

คลินิกเอกชน[แก้]

 • คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ ที่ตั้ง : 59/4 หมู่ที่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง
 • คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรีเวช ที่ตั้ง : 70/8 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ ที่ตั้ง : 2/7 หมู่ที่ 7 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง
 • หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม ที่ตั้ง : 109/19 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า
 • คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ ที่ตั้ง : 109/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

 • รพ.สต.บางหัก ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก
 • รพ.สต.เกาะลอย ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย
 • รพ.สต.บางนาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยบางนาง 10 ตำบลบางนาง
 • รพ.สต.หน้าประดู่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าประดู่
 • รพ.สต.บ้านเก่า ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านเก่า 13 ตำบลบ้านเก่า
 • รพ.สต.โคกขี้หนอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลโคกขี้หนอน
 • รพ.สต.หนองหงษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลหนองหงษ์
 • รพ.สต.หนองกะขะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาล 12 ตำบลหนองกะขะ
 • รพ.สต.มาบโป่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนหนองแช่แว่น-หนองม่วงเก่า ตำบลมาบโป่ง
 • รพ.สต.หนองตำลึง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง
Call Now Button