Category Archives: อำเภอพานทอง

อำเภอพานทอง

อำเภอพานทอง is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

อำเภอพานทอง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพานทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนครัวเรือนรายทางมาตั้งเมืองและค่ายทหารชั่วคราวขึ้นที่ตำบลโป่งตามุขเรียกว่าเมืองโป่งตามุข เป็นเมืองควบคุมหัวเมืองชายทะเล มีเจ้าเมือง ศาล และเรือนจำ สำหรับใช้เป็นที่ปกครองชำระคดีความ โดยมีตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทองในปัจจุบัน

ในสมัยนั้นมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อทอง เป็นชาวกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพครอบครัวและญาติพี่น้องหนีพม่ามาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินเลี้ยงชีพในทางล่าสัตว์อยู่ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกง (ปัจจุบันเรียกคลองพานทอง) ตรงระหว่างตำบลบ้านเก่ากับตำบลบางนางในปัจจุบัน และพร้อมกันนั้นนายพรานทองได้ทำหน้าที่เป็นจารชนสืบข่าวของข้าศึกถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้รวบรวมกำลังกู้อิสรภาพขับไล่พม่า เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว นายพรานทองจึงได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งห่างจากหมู่บ้านของตนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ณ ริมคลองสายเดียวกัน ให้ชื่อว่า “วัดพรานทอง” นัยว่าเพื่อเป็นการล้างบาปที่ตนเองมีอาชีพในทางล่าสัตว์ และได้อพยพครอบครัวมาประกอบอาชีพเป็นหลักฐานอยู่ในบริเวณใกล้วัดพรานทองนี้ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านพรานทอง” และเรียกคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกงว่า “คลองพรานทอง” ด้วย

แต่ด้วยเหตุที่ชาวบ้านออกเสียงควบกล้ำ ร ไม่ชัดเจน ฉะนั้นคำว่า “วัดพรานทอง” “บ้านพรานทอง” และ “คลองพรานทอง” จึงได้เพี้ยนเป็น “วัดพานทอง” “บ้านพานทอง” และ “คลองพานทอง” ดังในปัจจุบัน

สภาพพื้นที่ของอำเภอพานทองเดิมเป็นที่ราบลุ่มคล้ายท้องกระทะ เหมาะแก่การทำไร่นา มีคลองธรรมชาติจากอำเภอพนัสนิคม ผ่านหมู่บ้านท่าตะกูด หมู่บ้านพานทอง หมู่บ้านเก่า ซึ่งขึ้นตรงกับเมืองพนัสนิคม โดยผลผลิตทางการเกษตรจากตัวเมืองพนัสนิคมจะถูกขนส่งมาทางเรือในฤดูน้ำหลาก มารวมจุดพักขนถ่ายและซื้อขายที่หมู่บ้านท่าตะกูด

เมื่อบ้านท่าตะกูดนี้เมื่อมีชุมชนและประชากรเพิ่มขึ้น โดยทางราชการได้ปลูกสร้างเป็นโรงไม้ขึ้นใช้เป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราวจัดตั้งเป็นอำเภอแยกออกจากอำเภอพนัสนิคม และเรียกชื่อว่า อำเภอท่าตะกูด จนถึงปี พ.ศ. 2451 จึงได้ปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอถาวรหลังใหม่ขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอพานทอง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพานทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน

1. พานทอง (Phan Thong) 10 หมู่บ้าน 7. บ้านเก่า (Ban Kao) 7 หมู่บ้าน
2. หนองตำลึง (Nong Tamlueng) 9 หมู่บ้าน 8. หน้าประดู่ (Na Pradu) 5 หมู่บ้าน
3. มาบโป่ง (Map Pong) 10 หมู่บ้าน 9. บางนาง (Bang Nang) 9 หมู่บ้าน
4. หนองกะขะ (Nong Kakha) 5 หมู่บ้าน 10. เกาะลอย (Ko Loi) 6 หมู่บ้าน
5. หนองหงษ์ (Nong Hong) 6 หมู่บ้าน 11. บางหัก (Bang Hak) 4 หมู่บ้าน
6. โคกขี้หนอน (Khok Khi Non) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพานทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพานทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะหมู่ที่ 4, 6 และบางส่วนของหมู่ที่ 2-3, 7-8, 10)
 • เทศบาลตำบลหนองตำลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตำลึงทั้งตำบล ตำบลมาบโป่ง (เฉพาะหมู่ที่ 6-7) และตำบลหนองกะขะ (เฉพาะหมู่ที่ 1-2, 4)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ (องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองเดิม) ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานทอง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 9 และบางส่วนหมู่ที่ 2-3, 7-8, 10) และตำบลหนองกะขะ (เฉพาะหมู่ที่ 3, 5)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบโป่ง (เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 8-10)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหงษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลอยและตำบลบางหักทั้งตำบล

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 83 ม. 4 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านเก่า พานทอง ที่ตั้ง : 127/4 ม.3 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 24 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนบ้านเก่า-พานทอง ที่ตั้ง : 111 ม.7 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 ม.4 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 87/5 ม.4 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3 ที่ตั้ง : 700/777 ม.6 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาย่อยถนนศุขประยูร ที่ตั้ง : 70/61 ม.7 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พานทอง ที่ตั้ง : 1/2 ม.3 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 28/1 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2 ที่ตั้ง : 700/777 ม.6 ตำบลบ้านเก่า
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 70/8 ม.10 ตำบลพานทอง
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองตำลึง ที่ตั้ง : 109/5 ม.1 ตำบลหนองตำลึง
 • ธนาคารออมสิน สาขาพานทอง ที่ตั้ง : 85/10 ม.4 ตำบลพานทอง

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ที่ตั้ง : 201 ม.2 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนบ้านเนินถาวร ที่ตั้ง : ม.1 ต.บางนาง
 • โรงเรียนบ้านบางแสม ที่ตั้ง : 96 ม.3 ต.บางนาง
 • โรงเรียนบ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร) ที่ตั้ง : 69 ม.1 ต.บางหัก
 • โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ที่ตั้ง : ม.2 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย ที่ตั้ง : 5 ม.5 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ที่ตั้ง : ม.1 ต.เกาะลอย
 • โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ที่ตั้ง : ม.3 ต.โคกขี้หนอน
 • โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ที่ตั้ง : 39 ม.8 ต.พานทอง
 • โรงเรียนวัดบางนาง ที่ตั้ง : 12/1 ม.4 ต.บางนาง
 • โรงเรียนวัดบ้านเก่า ที่ตั้ง : 21 ม.6 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ที่ตั้ง : ม.3 ต.หนองกะขะ
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่ ที่ตั้ง : 127 ม.6 ต.มาบโป่ง
 • โรงเรียนวัดโป่งตามุข ที่ตั้ง : ม.1 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ ที่ตั้ง : ม.6 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดพานทอง ที่ตั้ง : ม.3 ต.พานทอง
 • โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ที่ตั้ง : 24/1 ม.5 ต.บางนาง
 • โรงเรียนวัดศรีประชาราม ที่ตั้ง : 63/2 ม.7 ต.บ้านเก่า
 • โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) ที่ตั้ง : ม.4 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดหนองแช่เว่น ที่ตั้ง : 144 ม.2 ต.มาบโป่ง
 • โรงเรียนวัดห้วยยาง ที่ตั้ง : 66 ม.5 ต.หนองหงษ์
 • โรงเรียนวัดแหลมแค ที่ตั้ง : 13/1 ม.3 ต.หน้าประดู่
 • โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ที่ตั้ง : 69 ม.2 ต.หนองกะขะ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18[แก้]

 • โรงเรียนพานทอง ที่ตั้ง : 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง
 • โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ที่ตั้ง : 124 ม.10 ต.พานทอง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • โรงเรียนเพลินจิตวิทยา ที่ตั้ง : 69/1 ม.10 ต.พานทอง
 • โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ที่ตั้ง : 71 ม.1 ต.โคกขี้หนอน
 • โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ ที่ตั้ง : 72 ม.1 ต.โคกขี้หนอน

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี ที่ตั้ง : 37 ม.3 ต.บ้านเก่า (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ตั้ง : 231 ม.2 ต.หนองตำลึง (ชื่อเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ที่ตั้ง : 231/2 ม.2 ต.หนองตำลึง

สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย[แก้]

สังกัดเทศบาลตำบลพานทอง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกท่าเจริญ ที่ตั้ง : 39 ม.8 ต.พานทอง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานทอง ตั้งอยู่ ม.3 ต.พานทอง

สังกัดเทศบาลตำบลหนองตำลึง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 ม.3 ต.หนองตำลึง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะลอย ที่ตั้ง : 52/1 ม.1 ต.เกาะลอย
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลธีบุญญาวาส ที่ตั้ง : ม.1 ต.บางหัก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ที่ตั้ง : 4 ม.4 ต.เกาะลอย

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี[แก้]

 • โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ที่ตั้ง : 4 ม.4 ต.เกาะลอย

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขี้หนอน ที่ตั้ง : ม.3 ต.โคกขี้หนอน

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนาง ที่ตั้ง : ม.3 ต.บางนาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวรพรตสังฆาวาส ที่ตั้ง : 24/1 ม.5 ต.บางนาง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพงศ์ ที่ตั้ง : 57 ม.7 ต.บ้านเก่า

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกะขะ ที่ตั้ง : 88 ม.5 ต.หนองกะขะ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ที่ตั้ง : ม.8 ต.มาบโป่ง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโป่งตามุข ที่ตั้ง : ม.6 ต.หนองหงษ์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ที่ตั้ง : ม.5 ต.หนองหงษ์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ที่ตั้ง : 69 ม.6 ต.หนองหงษ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมแค ที่ตั้ง : 13/1 ม.3 ต.หน้าประดู่

สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะวันยิ้ม เนอสเซอรี่ ที่ตั้ง : 31/7 ม.2 ต.หนองกะขะ

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพานทอง ที่ตั้ง : ม.4 ต.พานทอง

สถานบริการสาธารณสุข[แก้]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ[แก้]

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง[1] ที่ตั้ง : 18 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 1 ตำบลพานทอง

โรงพยาบาลชุมชน[แก้]

 • โรงพยาบาลพานทอง ที่ตั้ง : 1/10 หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 4 ตำบลพานทอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข[แก้]

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองตำลึง ที่ตั้ง : 199 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง

คลินิกเอกชน[แก้]

 • คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ ที่ตั้ง : 59/4 หมู่ที่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง
 • คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรีเวช ที่ตั้ง : 70/8 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ ที่ตั้ง : 2/7 หมู่ที่ 7 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง
 • หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม ที่ตั้ง : 109/19 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า
 • คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ ที่ตั้ง : 109/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

 • รพ.สต.บางหัก ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก
 • รพ.สต.เกาะลอย ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย
 • รพ.สต.บางนาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยบางนาง 10 ตำบลบางนาง
 • รพ.สต.หน้าประดู่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าประดู่
 • รพ.สต.บ้านเก่า ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านเก่า 13 ตำบลบ้านเก่า
 • รพ.สต.โคกขี้หนอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลโคกขี้หนอน
 • รพ.สต.หนองหงษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลหนองหงษ์
 • รพ.สต.หนองกะขะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาล 12 ตำบลหนองกะขะ
 • รพ.สต.มาบโป่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนหนองแช่แว่น-หนองม่วงเก่า ตำบลมาบโป่ง
 • รพ.สต.หนองตำลึง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองตำลึง

 

ตำบลบางหัก แผ่นกันสาด โปร่งแสง 

ตำบลหนองกะขะ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองหงษ์ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลหน้าประดู่ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลเกาะลอย หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลโคกขี้หนอน หลังคา พียู โฟม

Call Now Button