Category Archives: ตำบลนิคมพัฒนา

ตำบลนิคมพัฒนา

ตำบลนิคมพัฒนา is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

ตำบลนิคมพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบล ของอำเภอนิคมพัฒนา

นิคมพัฒนา เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน และทำโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านค่าย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนิคมพัฒนา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนิคมพัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 7 หมู่บ้าน
2. มาบข่า (Map Kha) 8 หมู่บ้าน
3. พนานิคม (Phana Nikhom) 8 หมู่บ้าน
4. มะขามคู่ (Makham Khu) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบข่า
 • เทศบาลตำบลมาบข่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนิคมพัฒนาและตำบลมาบข่า (นอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา)
 • เทศบาลตำบลมะขามคู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามคู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบข่า (นอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลมาบข่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนานิคมทั้งตำบล
หลังคาโปร่งแสง สีใส

หลังคาโปร่งแสง สีใส ทำมาจากแผ่นใสเรซิ่น โพลี่เอสเตอร์ มาขึ้นรูปเป็นลอนเมทัลชีท มาตรฐาน 760 หนา1.5 มิล สามารถให้แสงสว่างจากธรรมชาติสู่ภายในตัวอาคารได้อย่างเหมาะสม ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
นิคมพัฒนา ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

นิคมพัฒนา ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน นิคมพัฒนา ลู […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
นิคมพัฒนา แผ่นเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

นิคมพัฒนา แผ่นเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย นิคมพัฒนา แผ่น […] ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k